Kontakt - Sitemap
 
Tidsskriftet Forum for Idræt

Foreningens hovedopgave er at udgive en faglig publikation, som indeholder forskning og formidling om idræt i historisk, samfundsvidenskabelig og kulturanalytisk belysning.

I perioden fra 1985 til 2008 har den årlige udgivelse været Idrætshistorisk Årbog.

Som følge af foreningens navneskifte og revitalisering er årbogen i 2009 afløst af et tidsskrift, Forum for Idræt, der med et nyt navn, layout og indholdsmæssig prioritering imødekommer behovet for et tidssvarende tidsskrift.

Kernen i det nye tidsskrift, som fra 2016 alene publicerer accepterede artikler via Det Kongelige Biblioteks online platform www.tidsskrift.dk, er de videnskabeligt funderede artikler, men også debatindlæg, faglige artikler og essays vil fremover blive opprioriteret.

Tidsskriftet er registreret på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift.

Alle indsendte artikelforslag underkastes såvel redaktionel som (dobbelt) anonymt peer-review. Det gælder dog ikke essays og faglige artikler, der bedømmes efter andre retningslinjer.

Link til de ældre udgaver af Idrætshistorisk Årbog og Forum for Idræt her...

Indsendelse af artikelforslag
Har du interesse i at få publiceret en videnskabelig eller faglig artikel, eller et essay i tidsskriftet, skal du læse instruktionerne på publiceringsplatformen: www.tidsskrift.dk.

Artiklen indsendes til redaktionen via tidsskriftets online submission-system på www.tidsskrift.dk.

Det er en forudsætning for indsendelse af manuskripter, at forfatteren/forfatterne er medlem af foreningen (se under 'Medlemsskab'). 

Nærmere regler vedr. artikelformater (længde mv.) fremgår af www.tidsskrift.dk.